Az elmúlt időszakban több hazai és nemzetközi kutatás vizsgálta, hogy mitől is „versenyképes” egy település. Önmagában a kérdés nehezen értelmezhető, hiszen a versenyképességnek számos dimenziója van. Ilyenek többek között a gazdasági potenciál, az épített környezeti és városképi szempontok, közlekedés és elérhetőség, infrastrukturális fejlettség, közbiztonság, vagy éppen a helyben elérhető szolgáltatások és önkormányzati közszolgáltatások színvonala.

A felsorolt versenyképességi dimenziókat jelen megközelítésben három fő kategóriába sorolom: gazdasági potenciál (beleértve a termelő és helyben szolgáltató üzleti szektort is), fizikai infrastruktúra és környezeti adottságok (beleértve az épített és természeti környezetet, városképi elemeket is), végül pedig az önkormányzati közszolgáltatások (beleértve a helyi tudás és képességek bevonására, fejlesztésére irányuló tevékenységeket is).

Egy település számára nyilvánvalóan fontos, hogy legyenek működő vállalkozások, hiszen azok egyrészt munkahelyet teremtenek, másrészt jövedelmet termelnek, ezzel hozzájárulva a város anyagi jólétéhez. De legalább ennyire fontos az is, hogy legyenek megfelelő közösségi terek, kikapcsolódásra, sportolásra alkalmas infrastruktúra, jó minőségű utak, sok üzlethelyiség és szolgáltatás, zöldfelületek és gyalogosbarát közterületek. Mindeközben az sem mellékes, milyen a szociális és egészségügyi ellátás, van-e elég óvoda és bölcsőde, színvonalas-e az oktatás, támogatja-e a település a kulturális és közösségi életet, rendben működik-e a település-üzemeltetés, megoldott-e a szemétszállítás, a közművek karbantartása, vagy akár a közösségi közlekedés.

Ha arra keressük tehát a választ, hogy mitől versenyképes egy település, akkor ezt a sok szempontot egyszerre kell együtt és külön-külön is figyelembe venni, mégpedig úgy, hogy a fejlesztések, beavatkozások egymásra épüljenek, egymást erősítsék, támogassák, és kiegészítsék, ne csupán önmagukban legyenek értelmezhetőek. Hiszen ki akarna olyan településen élni, ahol ugyan ipari üzemek sokasága működik, de a zaj, az utak rossz állapota, vagy épp a légszennyezés miatt családi és közösségi életre nem alkalmas. Ugyanez fordítva is igaz: az elmúlt évtizedekben szemtanúi lehetünk annak, hogy munkahely hiányában több település – még ha egyébként idilli természeti környezetben fekszik és/vagy épített örökséggel rendelkezik is – elnéptelenedik. Amikor az utolsó üzlet (akár élelmiszerbolt) is eltűnik, akkor már az önkormányzat sem tehet sokat – sem pénzügyi, sem humán erőforrása nem marad menteni a helyzetet. Végül, olyan esetet is ismerünk, amikor akár a gazdasági potenciál, akár az egyéb élhetőségi szempontok adottak, de a közszolgáltatásokat az önkormányzat nem tudja megfelelő színvonalon, hatékonyan ellátni, vagy épp nem a lakossági és vállalkozói igényekre reagál.

Ebben a blogban több kolléga foglalkozott már gazdasági, városképi, közlekedési, kulturális és egyéb szempontokkal, ez a bejegyzés most az önkormányzati közszolgáltatások ellátásának kihívásait és lehetséges megoldásait tekinti át, hazai és nemzetközi példák bemutatásával.

 

Kihívások

Jelenleg a települési önkormányzatok közszolgáltatás keretében ellátandó feladatainak száma 100 körüli a köznevelés, egészségügyi alapellátás, gyermekjóléti, gyermekvédelmi alapellátás, szociális alapellátás, kulturális ellátás, közbiztonsági és védelmi, valamint településüzemeltetési szakterületeken. Ugyanakkor nem minden közszolgáltatás ellátása kötelező minden településen, a település méretétől (lakosságszám) és státuszától (pl. járásközpont) függően jelentős eltérés van az ellátandó feladatok körében és számában.

Bár az elmúlt években egyre több feladat került el az önkormányzatoktól – jellemzően állami intézményekhez – a települési hatáskörben maradt ügyek számukat és társadalmi hatásukat tekintve egyaránt jelentősek még ma is, gyakorlatilag bármely település lakóinak életében. A települések egy része a feladatellátási és hatásköri változásokat pozitívumként élte meg, de van néhány olyan hatáskör, amelynek gyakorlásában az általános vélekedés alapján is a helyi szint erősebb lenne, hatékonyabb tudna lenni, mint az a jelenlegi hatásköri elosztásból következik.

A közszolgáltatások ellátásának legjelentősebb kihívásai:

– A saját bevétellel is rendelkező települések többletforrást tudnak biztosítani a közszolgáltatások ellátására, míg a „szegényebbek” nem, vagy csak kevésbé képesek erre, ami által sérülnek az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés esélyei;

– Kompetenciák hiánya – több közszolgáltatás esetén nincs meg a megfelelő szakértelem a szakmai irányításra, felügyeletre;

– Szervezeti felépítés: a közszolgáltatások ellátásának nem ideális a szervezeti felépítése a hivatalon belül, hatásköri, illetékességi átfedések – vagy éppen hiányok – miatt a feladatellátás nem hatékonyan szervezett;

– A közszolgáltatások ellátására szolgáló önkormányzati vagyon (épületek és infrastruktúra) kialakítása, felújítása a kevésbé tehetős önkormányzatok számára nagy terhet jelent. Ez különösen a nagy vagyoni értéket képviselő infrastruktúra elemek, a közút, ivóvíz- és szennyvízhálózat esetén kiemelkedő;

– A finanszírozási, elszámolási és beszámolási rendszer és kötelezettségek nagy adminisztratív terhet jelent az önkormányzatoknak, ami a szakmai munkától vonja el az időt és az erőforrásokat;

– Az önkormányzatok és a feladatot ellátó szervek gazdálkodása, könyvelési rendszere sokszor átláthatatlan, ami azt eredményezi, hogy még a támogatást nyújtó számára sem láthatók tisztán az adott szolgáltatás ellátásának valós költségei.

A közszolgáltatások tekintetében napjainkban az önkormányzat döntési lehetősége abból áll, hogy a települési szintű (akár szakterületi) célok megvizsgálásával meghatározza azokat a területeket, ahol a jogszabály által minimálisan elvárt szint fölött többlet szolgáltatásokat nyújtana. Ilyen például, ha az önkormányzat saját forrásból szervez közbiztonsági, bűnmegelőzési programot, üzemeltet térfigyelő rendszereket, vagy, ha egy település a női lakosai aktivitásának növelésével a rendelkezésre álló munkaerő bővítését tűzi ki célul, ennek segítésére pedig a jogszabály szerint elvártnál magasabb bölcsődei kapacitást tart fenn, amennyiben erre van forrása.

 

Lehetőségek közszolgáltatások színvonalának emelésére

Partnerség, tájékoztatás, bevonás

A feladatok ellátásában közreműködő helyi szereplőkkel (pl. közterületfelügyelet, rendőrség, polgárőrség, kormányhivatalok) való szoros együttműködés segíti tájékozódást, egymás tevékenységének megismerését, és a tevékenységek átláthatóságát, valamint ezzel kezelni lehet az esetleges szubjektív alapú nézeteltéréseket, helyi konfliktusokat is.

A megfelelő szaktudással és helyismerettel rendelkező szakemberek, civilek, önkéntesek, egyházak bevonása az egyes közszolgáltatások ellátásába és megszervezésébe hozzájárul ahhoz, hogy a megfelelő kompetenciák érvényesülhessenek, a meglévő tudások és társadalmi elvárások   becsatornázódjanak.  Továbbá, egyéni, önszerveződő és önkéntességen (is) alapuló kezdeményezések felkarolásával, erkölcsi és anyagi támogatásával lehetőség nyílik a helyi ügyek iránt fogékony szereplők elköteleződésének növelésére, a „beleszólás” lehetőségének köszönhetően elhivatottságuk és ezáltal aktivitásuk növekedésére. A civilek, önkéntesek számos fontos közösségi célú feladat ellátásába rengeteg kreativitást és ingyen munkaórát fektetnek, ezzel kiegészítve az önkormányzati, állami feladatellátást, a vállalkozásoknak (cégeknek) pedig – jelentős részben munkaerőpiaci szerepüknek köszönhetően –  szintén alapvető érdeke többek között a település infrastrukturális működőképessége, a szociális és egészségügyi ellátások megfelelő színvonala, vagy akár a megfelelő közbiztonság.

Sok esetben a jogszabályok a lakosság számára is feladatokat, kötelezettséget határoznak meg, amelyet az önkormányzat ellenőriz és szankcionál. Sokkal előremutatóbb ugyanakkor a tájékoztatás (hogy egyáltalán tudják, hogy létezik ilyen kötelezettség) és a tudatformálás (hogy tudják milyen közösségi célja van a feladat ellátásának, milyen kockázatot, kárt okoz a be nem tartása, pl. esővíz elvezető árkok tisztítása, veszélyes szennyező anyagok öntése a közcsatornába). Jó eredményt lehet elérni pályázatokkal, támogatásokkal is (pl. több önkormányzat évente pályázat keretében esővízgyűjtő tartályok beszerzését támogatja, amellyel csökkenthető a belterületi csatornákba érkező csapadék mennyisége, így heves esőzés esetén az elöntés kockázata).

Az érintett szereplőket (vállalkozások, lakosság, civil szervezetek, egyházak, szakemberek stb.) érdemes bevonni a feladatellátás helyi tervezésébe, a stratégiák kialakításába is.

Jó gyakorlatok a szolgáltatások színvonalának, minőségének növelésére

Egyesült Királyság

A közszolgálattól elvárt teljesítmény meghatározására, mérésére, a használók igényeinek való megfeleléshez való igazítására indított egyik legjelentősebb kezdeményezés a Citizen’s Charter, mely egy 1991-ben, az Egyesült Királyságban indított kormányzati kezdeményezés, amelynek célja a közszolgáltatások fejlesztése, a fogyasztói igényekhez való illesztése. A kezdeményezés keretében meghatározásra kerültek azon fő elvek, melyek mentén a közszolgáltatások minőségének fejlesztése elérhető és melyeket a közszolgáltatások ellátása során alkalmazni javasolt.

A Citizen’s Charter, – bár gyakorlati megvalósítása, illetve túl általános célmeghatározása miatt gyakran illették kritikával – jelentősen átformálta az Egyesült Királyságban a közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos elvárásokat. Az alapvető újdonság az egyes szolgáltatásoktól elvárt minimális szintek (standardek) rögzítése (42 országos és több mint 10.000 helyi közszolgáltatásra készült charter), a szolgáltatások teljesítményének mérésének számszerűsítése, illetve a használói (főleg lakossági) igények beépítésének intézményesítése. Ennek eredményeként egy olyan rendszer alakult ki, amelyben a helyi közszolgáltatások tartalma a használók igényeinek felmérése alapján került meghatározásra, az elérni tervezett eredményeket, illetve a teljesítményeket az önkormányzat nyilvánosságra hozta, így mindenki számára elérhetővé váltak, valamint a lakosság közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos észrevételeinek bejelentésére is folyamatosan rendelkezésre álló fórumot hoztak létre.

Budaörs

A jogszabályokról való döntés előtt azok előzetes hatásvizsgálata zajlik, amely során megvizsgálják a várható társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi és egészségügyi következményeket, ezen felül a várható adminisztratív hatásokat és a jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Debrecen

A háziorvosi rendelő kialakításával párhuzamosan praxisközösség kialakítására került sor, amely szakemberek bevonásával a háziorvosi rendelőben biztosít számos plusz egészségügyi szolgáltatásokat, mint a gyógytorna, mentálhigiénés foglalkozás, dietetikus tanácsadás stb., amelyek az egészségmegőrzést, egészségfejlesztést szolgálják.

Piliscsaba

A felszíni vízelvezetési tanulmánytervében vizsgálta a csapadékvizek helyben tartásának több lehetőségét, úgy, mint övárok létesítésé, a csapadék telken belüli vízvisszatartását, utcai csapadékvíz elvezetés, tározás, elszivárogtatás lehetőségét, záportározók létesítésének lehetőségét.

 

Jó gyakorlatok – bevonás, ügyféltájékoztatás, ügyintézés

Kőszeg

A kőszegi példa a lakosság bevonására, a partnerségre vonatkozóan jelent jó gyakorlatot. A közszolgáltatások tudatos ellátása szempontjából fontos tényező a lakossági elvásárok, igények, a közszolgáltatások minőségével való elégedettség ismerete. Ezek felmérésének hatékony eszköze a lakossági kérdőívezés, melyet 2014-ben Kőszeg város Önkormányzata – egy szerződött céggel együttműködve – példaszerűen végzett el számos közszolgáltatással kapcsolatban. A felmérés keretében a válaszadóknak lehetőségük nyílt észrevételeik, fejlesztési javaslataik megfogalmazására a közszolgáltatás egyes területein (pl. közmű, bölcsődei, óvodai ellátás, egészségügy, szociális ellátás, közművelődés, közbiztonság stb.). A lakossági visszajelzések és javaslatok alapján lehetővé vált a települési koncepciók (pl. közművelődési koncepció, sport koncepció stb.) valós igényeket tükröző kidolgozása, melyek azt követően a közszolgáltatások magasabb színvonalon történő ellátását segítik.

Tata

A város honlapján a fő felületen elérhető az e-ügyintézés megnevezésű aloldal, amely lehetővé teszi néhány hatósági ügyben (1. Adóügyekben: jelenleg a helyi iparűzési adóbevallás 2. Perkapu: önkormányzati közigazgatási perekben, birtokvédelmi perekben kereset benyújtása.) azt, hogy a hivatalos iratokat az ügyfélkapu szolgáltatásain keresztül nyújtsa be az ügyfél.

Győr

A településen sikerrel alkalmazott megoldás, hogy a honlap kezdőfelülete az informálódni szándékozókra koncentrál és a legfontosabb ügytípusokat jól látható, eltérő színekkel meghatározott, elkülönített téglalapokba csoportosítja, kialakítása felhasználóbarát. Ezzel egy jól kezelhető, egyszerűen navigálható felület jött létre, amelyben az e-ügyintézés az a pont, ahol a hatósági ügyek elektronikusan intézhetők. Az aloldalak felépítése is hasonló mintát követ, a lehető legkevesebb keresgélés után juthatunk a keresett ügyfajtához. Az ügyfajták között ügyfélkapun keresztüli ügyintézés mellett sok esetben letölthető nyomtatványokkal találkozunk.

Szombathely

A település olyan aloldalakat készített az egyes hatósági ügyeknek, ahol a nyomtatvány mellé az üggyel kapcsolatos összes lényeges információt, így az ügy rövid leírását, az ügyintéző és szervezeti egysége elérhetőségét, a kapcsolódó jogszabályokat, az esetleges díjfizetési kötelezettséget és a szükséges iratokat röviden feltüntetik, ami nagy segítséget nyújt a kérelmet benyújtani szándékozónak.

 

Összefoglalás

A helyi szintű közszolgáltatások magasabb színvonalon történő ellátására számos tervezési, szervezési, finanszírozási és a valós igények felmérésére alapuló jó gyakorlat, modell létezik. Többletszolgáltatásokat azonban sajnos leginkább csak azok a települések tudnak ma Magyarországon nyújtani, ahol az ehhez szükséges többletforrások is rendelkezésre állnak. Ugyanakkor, ahol erre plusz forrás nincs, ott is vannak az önkormányzatnak a közszolgáltatások minőségének, szervezettségének javítására irányuló lehetőségei: a feladatellátás megszervezésének átalakításával, hatékonyabb ügyintézéssel, a helyben meglévő tudás és civil szervezetek, vállalkozások, valamint a lakosság aktivizálásával, önszerveződő és közösségi együttműködések támogatásával – ha kis lépésekben is – de javítható a közszolgáltatások színvonala, ezáltal pedig a lakossági elégedettség, végső soron pedig a versenyképesség is.

 

Forrás: Az összegyűjtött jó gyakorlatok a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú számú „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című projekt szerző által ismert részeredményei alapján kerültek bemutatásra